Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 3 marca 2020 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Polityki oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych” oraz przyjęcia nowego dokumentu regulującego ocenę kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

Komunikat o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z wnioskiem Właściciela Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zarząd postanawia rozszerzyć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 stycznia 2020 r. pod pozycją 3816,  poprzez dodanie dodatkowego punktu w porządku obrad o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie przedstawia się następująco:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 16: „ 1.       Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian.

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia.”

Treść proponowanych zmian:

 • 16 otrzymuje brzmienie:

„ 1.       Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian.

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 16) „(16)        wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion)  EUR;” Treść proponowanych zmian:

 • 18 ust. 1 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

„(16)       wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion)  EUR;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17) „(17)    wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Treść proponowanych zmian:

 • 18 ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie:

„(17)      wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18) „(18)    wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Treść proponowanych zmian:

 • 18 ust. 1 pkt 18) otrzymuje brzmienie:

„(18)    wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2a „ 2a.     Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).” Treść proponowanych zmian:

 • 22 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a.      Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 5) „(5)       wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Treść proponowanych zmian:

 • 25 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„(5)         wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 6) „(6)      zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian:

 • 25 ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„(6)      zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, z perspektywą na co najmniej kolejny rok obrotowy, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) „a)        zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,” Treść proponowanych zmian:

 • 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) otrzymuje brzmienie:

„a)        zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,” W § 25 ust. 3 po pkt 21) dodaje się pkt 22) w brzmieniu: „22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt. 2) „(2)      zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz regulaminów i aktów wewnętrznych zawiązanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian:

 • 29 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„(2)   zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz regulaminów i aktów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3a „3a.      Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.” Treść proponowanych zmian:

 • 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.      Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy:

 • zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 • zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie § 52a „1.        Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 złotych.

 1. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku, gdy:
 • przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych,
 • zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,
 • przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 • zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 • przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty,
 • zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,
 • w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.

Treść proponowanych zmian:

 • 52a otrzymuje brzmienie:

„1.        Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 złotych.

 1. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
 • przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych,
 • zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,
 • przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 • zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG,
 • przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty,
 • zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,
 • w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażania zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.”

 Dotychczasowe brzmienie § 52b  „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
 3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 1. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 3. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 • koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 • składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 1. Przetarg przeprowadza się w formach:
 • przetargu ustnego,
 • przetargu pisemnego.
 1. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”
 • 52b otrzymuje brzmienie:

Treść proponowanych zmian: „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
 2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
 3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1) -3),
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 3. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 • koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 • składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 1.    Przetarg przeprowadza się w formach:
 • przetargu ustnego,
 • przetargu pisemnego.
 1. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Towarzystwo.
 2. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji   bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 3. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

Komunikat Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.
SiteLock