7 sierpnia 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • dyskusja w sprawach różnych;
 • zamknięcie obrad.
15 lipca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 15 lipca 2020 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • prezentacja Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2019 roku;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych udziałów w kapitale zakładowym Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w organach Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • dyskusja w sprawach różnych;
 • zamknięcie obrad.
18 czerwca 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

Czytaj dalej …

22 maj 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Zarządzie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.
3 marca 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 3 marca 2020 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Polityki oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych” oraz przyjęcia nowego dokumentu regulującego ocenę kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.
19 luty 2020

Komunikat o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z wnioskiem Właściciela Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zarząd postanawia rozszerzyć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 stycznia 2020 r. pod pozycją 3816,  poprzez dodanie dodatkowego punktu w porządku obrad o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie przedstawia się następująco:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

Czytaj dalej…

19 luty 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.
SiteLock