Komunikat Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 30 stycznia 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie oraz przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
SiteLock