Skontaktuj się z nami

Dane firmy

Polski Gaz

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Dane rejestrowe
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643093, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzą Zygmunt Kostkiewicz i Andrzej Zadrożny, nr NIP 527-278-36-39

Infolinia:

Assistance, Szkody, Obsługa polis

Tel. 22 230 23 03

Assistance

Usługa Assistance w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia „GAZEK”.

Tel. 22 230 23 03 wew. 2

Szkody

• Zgłoszenie szkody
Zgłoszenie szkody, informacje o statusie szkody, lista sieci naprawczych.

Tel. 22 230 23 03 wew. 3

• Przesłanie dokumentów dot. szkody

Polisy komunikacyjne

Tel. 22 230 23 03 wew. 4

• Wypowiedzenie umowy OC, zmiana właściciela pojazdu, rekalkulacja składki:

Gwarancje ubezpieczeniowe

Tel. 885 920 514

Inspektor Ochrony Danych

Sekretariat Zarządu:

Tel. 22 106 40 01
SiteLock