Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Niniejszym informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Polski Gaz TUW przyjęły do stosowania, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa. Poniżej znajduje się link do dokumentu.

Zgodnie z zasadą „comply or explain”, Zarząd Towarzystwa informuje  również,  iż Zasady określone w rozdziale 9 ZŁK „Wykonywanie uprawnień z  aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 – § 57) nie mają zastosowania do  Towarzystwa, gdyż PG TUW nie nabywa aktywów na ryzyko klienta.

Informujemy, że Rada Nadzorcza PG TUW, dokonała pozytywnej oceny  stosowania w 2018 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji  nadzorowanych”, a na tej podstawie NWZ określiło swoje stanowisko.

2018

2019

SiteLock