Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 16 lipca  2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w organach Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie:

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 16:

„16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion)  EUR;”

 • 18 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR;”

 

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17:

„17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

 

 • 18 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)   wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

 

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18:

„18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 2. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–        cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.”

 

 • 18 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–        cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 6:

„6)        zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa;”

 

 • 25 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)          zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, z perspektywą na co najmniej kolejny rok obrotowy, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa;”

 

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 20 lit. a:

„20)        wyrażanie zgody na:

 1. a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;”

 

 • 25 ust. 3 pkt 20 lit. a otrzymuje brzmienie:

„20)       wyrażanie zgody na:

 1. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;”

 

w § 25 po pkt. 20 dodaje się nowe pkt. 21 i 22 w brzmieniu:

„21)          opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

22)           podejmowanie uchwał o zwolnieniu członka Towarzystwa z wniesienia wpisowego.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 4:

„4.        Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.”

 

 • 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.        Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy:

 • zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1:

„1.        W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200 %. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.”

 

 • 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.        Z zastrzeżeniem ust. 1a, w przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200 %. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć  uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.”

 

w § 32 po ust. 1 dodaje się nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a.      W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o ustaleniu dopłat do składki i dopłat do udziałów, jeżeli w razie braku takich dopłat działalność Towarzystwa naruszałaby przepisy.

1b.       Nie ustala się dopłat do składki z tytułu umów grupowego ubezpieczenia na życie pracowników zawieranych z Towarzystwem jako instytucją finansową w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 5 pkt 3:

„3) dopłat do składek.”

 • 32 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dopłat do składek;

 

W § 32 ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

„4) nadwyżki bilansowej z lat następnych.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 1:

„1.        Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.”

 

 • 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.        Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.”

 

w § 53 ust. 2 w zdaniu pierwszym po słowach „bez przeprowadzenia przetargu” dodaje się słowa „lub aukcji,”

 

w § 53 ust. 2 w pkt 1) po słowach „przetarg publiczny” dodaje się słowa „lub aukcja”

 

Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 2 pkt 4:

„4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;”

 

 • 53 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)        zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG;”

 

Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 2 pkt 7:

„7)        w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych;

 • 53 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)        w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych;”

Dotychczasowe brzmienie § 54:

„Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 

1)         ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2)         przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

3)         w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;
 2. b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej;
 3. c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 4. d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c;
 5. e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4)         warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5)         przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6)         Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

 1. a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 2. b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7)         przetarg przeprowadza się w formach:

 1. a) przetargu ustnego;
 2. b) przetargu pisemnego.

8)         regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo.

9)         organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10)       przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

 

 • 54 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 • ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
 • przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
 • w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 • warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
 • przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
 • Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  1. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  2. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 • przetarg przeprowadza się w formach:
  1. przetargu ustnego,
  2. przetargu pisemnego.
 • regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Towarzystwo;
 • organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
 • przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

 

W § 19 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

„1a.      Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie § 20:

„Walne Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.”

 • 20 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3:

„3.        Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

 • 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.        Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1:

„1.        Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i   Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, w drodze tajnego głosowania. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.”

 

 • 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.        Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4:

„4.        Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

 

 • 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.        Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez uprzedniego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

 

W § 24 po ust. 4 dodaje się nowe ust. 4a i 4b w brzmieniu:

 

„4a.      W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4b.      Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 6:

„6.        Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.”

 

 • 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.        Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:

 • na posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

lub

 • poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym podejmowana w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w jej podejmowaniu.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 7:

„7.        Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, oraz zawieszania w czynnościach tych osób oraz członków Zarządu, a także w przypadku zarządzenia głosowania tajnego.”

 

 • 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.        Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których pozostałe postanowienia Statutu przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 8:

„8. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

 • 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.        Podjęte w trybie ust. 6 pkt 2) uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

 

Dotychczasowe brzmienie  § 25 ust. 3 pkt 5:

„5)        wybieranie firmy audytorskiej do przeprowadzenia obowiązkowych badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej, a także przeglądu sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;”

 

 • 25 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)         wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;”

 

Dotychczasowe brzmienie  § 26 ust. 1:

„1.        Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.”

 

 • 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.        Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie  § 26 ust. 4:

„4.        Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”

 • 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.        Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.”

 

 

Dotychczasowe brzmienie  § 28 ust. 2:

„2.        Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

 

 • 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.        Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie  § 28 ust. 3:

„3.        Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.”

 

 • 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.        Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 2. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.”

Dotychczasowe brzmienie  § 29 ust. 8:

„8.        Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków. Głosowanie jest jawne, głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.”

 

 • 29 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.        Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków.”

 

Dotychczasowe brzmienie  § 29 ust. 12:

„12.        Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.”

 • 29 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.      Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie  § 35 ust. 1:

„1.        Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.000.000 (milion) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

 

 • 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.        Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

Zobacz wszystkie ogłoszenia