Założycielem Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Polski Gaz TUW na Życie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019r.

Dane teleadresowe

Dane firmy

Polski Gaz

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych na Życie

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Dane rejestrowe
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815057, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzą Zygmunt Kostkiewicz i Andrzej Zadrożny, nr NIP 5272912870
 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

Władze Polski Gaz TUW na Życie

Andrzej Zadrożny

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej, organizowane przez Uniwersytet Gdański, Gdańską Akademię Bankową i London Guildhall University, a także Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania dla menadżerów sprzedaży na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył  liczne staże zagraniczne z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego.

Związany z branżą ubezpieczeniową od początku aktywności zawodowej. Brał udział w tworzeniu TUnŻ Polisa – Życie S.A., gdzie odpowiedzialny był za tworzenie pierwszych produktów ubezpieczeniowych.

Pełnił funkcję m. in. Dyrektora Departamentu Analiz i Inwestycji Kapitałowych w Polisa Życie S.A., Z-cy Dyrektora Departamentów Polityki Inwestycyjnej oraz Nadzoru Ubezpieczeń Działu I w Komisji  Nadzoru Finansowego. Jako Członek Zarządu w Polisa Życie, odpowiadał  m.in. za sprawy związane z finansami Towarzystwa, obsługę portfela ubezpieczeniowego, obsługę roszczeń, analizy, controling, zagadnienia aktuarialne oraz zarządzanie ryzykiem.

Od września 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych m. in. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW na Życie

 • Anna Chylińska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Dziadowiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marzena Koczut – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jan Anysz
 • prof. nadzw. UŁ, dr hab. Radosław Ignatowski
 • Piotr Szczepiórkowski

Komitet Audyt

 • Radosław Ignatowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Piotr Szczepiórkowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
 • Marcin Dziadowiec – Członek Komitetu Audytu

Anna Chylińska


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku lingwistycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, zbiorowych stosunków pracy i  stosowanej analizy zachowania.

Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o. oraz Członka Rady Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie zatrudniona w spółce PGNiG S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego, gdzie odpowiedzialna jest za  zarządzanie obszarem: kadr, płac, systemów wynagradzania, szkoleń, rozwoju i rekrutacji.

Pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Rozpoczynała karierę zawodową jako nauczyciel języków obcych. Następnie pracowała w PZU S.A., PZU Życie S.A., PLL LOT S.A. i PSE S.A. na stanowiskach dyrektorskich odpowiedzialnych za zarządzanie obszarem zasobów ludzkich.

Marzena Koczut


Absolwentka studiów Canadian Executive Master of Business Administration – CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec à Montréal (UQAM). Posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość  z McGill University w Montrealu, w Kanadzie.

Pracę zawodową uzupełnia licznymi szkoleniami, między innymi w obszarach zarządzania strategicznego, ładu korporacyjnego, digital marketing’u, rynku kapitałowego.  Ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Posiada Certyfikat PRINCE2.

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w celu optymalizacji oraz poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, zarządzała interdyscyplinarnymi i międzynarodowymi zespołami. Wytypowana na listę 200 najbardziej wpływowych kobiet w rankingu Instytutu Innowacyjna Gospodarka: „Kobiety w finansach” (2015).

Po studiach na McGill University oraz rocznej praktyce zawodowej w Toronto Dominion Bank przez kilkanaście lat pracowała  w kanadyjskiej instytucji finansowej wspierającej konkurencyjność gospodarki Export Development Canada (EDC), początkowo jako Analityk Finansowy, potem Dyrektor Finansowy, Dyrektor Regionalny, wreszcie Szef Przedstawicielstwa EDC na Europę Środkową. W 2005 roku otworzyła przedstawicielstwo EDC w Europie Środkowej i była odpowiedzialna za rozwój biznesu we wszystkich sektorach oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem i operacjami w sześciu krajach.

Od 2010 do 2017 roku, jako Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą oraz obszarami back-office, w tym działem prawnym, compliance i ryzykiem, księgowością towarzystwa i płacami, obsługą klienta i obszarem operacyjnym, jak również obszarem IT, HR, BHP i administracją.  Zrealizowała z sukcesem pierwszą na rynku transakcję przejęcia OFE (OFE Polsat przejęty przez PKO BP BANKOWY PTE).

Radosław Ignatowski, prof. nadzw. UŁ, dr hab.


Etatowy pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Uznany ekspert w ww. obszarach, od wielu lat ściśle współpracujący z praktyką gospodarczą, organizacjami środowiskowymi i nadzoru.

Od 2002 r. członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, stale współpracuje z IASB oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości. Były członek zespołu doradczego Banku Światowego ds. rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego. Od 2016 r. członek Komisji Nadzoru Audytowego.

Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii, blisko 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń. Ma bogate doświadczenie w szkoleniach praktycznych z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, m.in. dla spółek giełdowych, organizowanych przez renomowane firmy szkoleniowe.  Autor wielu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu rachunkowości i stosowania MSSF, sporządzanych głównie dla spółek giełdowych. Przed członkostwem w Komisji Nadzoru Audytowego współpracował także z wieloma firmami audytorskimi, m.in. w zakresie oceny stosowania MSSF przez ich klientów. Wcześniej pełnił także funkcje zarządcze: w spółce doradztwa finansowego, fachowym wydawnictwie i fundacji, zorientowanej na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Marcin Dziadowiec


Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Ukończył wiele szkoleń, m.in. z zakresu: prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, zarządzania nieruchomościami, ubezpieczeń, prawa konkurencji i antymonopolowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Od 2004 roku związany z branżą gazowniczą. Na stanowiskach kierowniczych od 2008 roku. Od 2013 związany z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., gdzie obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Organizacji i Obsługi Prawnej. Pełnił  funkcję  arbitra w Sądach Arbitrażowych. Autor publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Posiada duże doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółek kapitałowych i ładu korporacyjnego, zarządzania projektami, obrotu nieruchomościami oraz funkcjonowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Piotr Szczepiórkowski


Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz CFA Society Poland (CFA Charterholder).

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent na wydziale PW, następnie pracował w  Departamencie Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów i w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska, gdzie piastował stanowiska zarządcze m.in. Prezesa Zarządu, stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem Zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym.

W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu).

W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń Życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral”) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK.

W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.

Obecnie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach:

ZEW Kogeneracja SA, Kruk SA, Ipopema TFI SA, Octava SA, FM FORTE SA, Decora SA.

Jan Anysz


Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, gdzie ukończył Wydział Inżynierii Lądowej.  Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z branżą gazowniczą związany jest od roku 1970. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym. Od 1999 roku związany z Grupą Kapitałową PGNIG gdzie piastował stanowiska zarządcze, m.in.: Członka Zarządu PGNiG S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Pełnomocnika ds. etyki GK PGNiG.

W pracy zawodowej realizował wiele zadań związanych z eksploatacją i rozbudową sieci gazowych oraz z gazyfikacją nowych obszarów w Polsce. Zaangażowany był również w proces restrukturyzacji i przekształceń w PGNiG, współpracując ze Stroną Społeczną przy wypracowaniu i realizacji programów restrukturyzacji zatrudnienia i programów przekształceń PGNiG, dostosowując strukturę organizacyjną PGNiG do wymogów Dyrektyw Unii Europejskiej.

Współpracuje z Organizacjami Związków Zawodowych przy wdrażaniu i realizacji zadań wynikających z Kodeksu Etyki GK PGNIG.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Statut Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie
  Pobierz
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
  Pobierz
 • Polityka informacyjna Polski Gaz TUW na Życie
  Pobierz
 • Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Polski Gaz TUW na Życie
  Pobierz
 • Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
  Pobierz
SiteLock