Maciej Kaliński

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też po odbyciu studiów doktoranckich w 2000 otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, zaś w 2009 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Szkoda na mieniu i jej naprawienie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne.

Członek i wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów w latach 2010-18, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odbył liczne pobyty naukowe w Instytucie Prawa Porównawczego Uniwersytetu Pantheon-Assas w Paryżu i Instytucie UNIDROIT w Rzymie. Członek Assocation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francais. Recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Autor około 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego (problematyka szkody i odszkodowania, w tym w zakresie prawa spółek, prawa ubezpieczeniowego, wekslowego i czekowego).

Rozprawa habilitacyjna Szkoda na mieniu i jej naprawienie (ostatnia edycja C.H. Beck, 2014, wyd. 3) otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na rozprawę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PTE PZU SA, jest także od 2015 r. przewodniczącym rady nadzorczej PEPEES SA.

Wybrane publikacje:
O wadliwej obiektywizacji szkody, Studia Iuridica 2007, t. XLVII
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, 3. wyd., Warszawa 2014
Zobowiązania. Część ogólna, 2. wyd., Warszawa 2016
Zobowiązania. Część szczegółowa, 2 wyd., Warszawa 2017

System prawa prywatnego, tom VI – Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018, rozdział: Odpowiedzialność odszkodowawcza, s. 1 – 212

Oświadczenie Pana Macieja Kalińskiego z dnia 21.12.2018 r.:

Pan Maciej Kaliński oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Maciej Kaliński nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Powrót