Polityka prywatności

25 maja 2018 r., weszło w życie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, zatem w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (01-224), przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@polskigaztuw.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 106 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: incydenty@polskigaztuw.pl, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 22 230 23 03 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane:

 • w celu likwidacji zgłoszonej szkody– podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a w przypadku przekazania danych o stanie zdrowia podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia;
 • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
 • w celu reasekuracji ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest rozproszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową ubezpieczenia, której dotyczy zgłoszona szkoda,
 • w celu rachunkowym – podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o rachunkowości,
 • w celu wypełniania przez administratora innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa nakładające na administratora poszczególne obowiązki.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy ubezpieczenia zawartej z Administratorem Pani/Pana dane

osobowe mogą być przetwarzane także:

 • w celu wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia, w szczególności roszczeń o zapłatę składki – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
Okres przechowywania danych

Pana/Pan dane osobowe będę przechowywane przez administratora do momentu, w którym zaistnieją wszystkie następujące okoliczności:

 • administrator będzie posiadał wiedzę, iż zostały w całości zaspokojone wszystkie potencjalne roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, w związku z którą administrator przetwarza te dane, tak co do należności głównej, jak i co do należności pobocznych, w tym o odsetki, lub że roszczenia te obiektywnie uległy przedawnieniu;
 • wygasły wszystkie prawnie usprawiedliwione interesy Administratora stanowiące podstawy przetwarzania tych danych;
 • wygasł wynikający z przepisów prawa obowiązek przetwarzania tych danych przez Administratora.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom, którym administrator jest zobowiązany udostępnić Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Rzecznikowi Finansowemu.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym czynności z zakresu likwidacji szkód, kancelariom prawnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane reasekuratorom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mającym siedzibę w Szwajcarii, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wymienione wyżej prawa przysługują Pani/Panu w przypadkach przewidzianych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do likwidacji zgłoszonej szkody – brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procesu likwidacji szkody oraz wypłatę świadczenia.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną poprzez www.polskigaztuw.pl

§ 1

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenie dotyczące usług świadczonych przez
 • Serwis – strona internetowa dostępna w domenie polskigaztuw.pl;
 • Towarzystwo – Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (01-

224) przy ul. Marcina Kasprzaka 25, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643093, NIP 5272783639, REGON 365695628 wysokość kapitału zakładowego 20 000 000 zł (wpłaconego w całości), adres poczty elektronicznej: zgloszenie.szkody@polskigaztuw.pl.

 • Usługa – usługa świadczona przez Towarzystwo drogą elektroniczną wskazana w § 3 Regulaminu
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu
§ 2
 1. Regulamin, ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo za pośrednictwem strony polskigaztuw.pl a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Towarzystwo nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin za pośrednictwem strony internetowej polskigaztuw.pl. Użytkownik może go w każdej chwili odczytać, wydrukować lub zapisać na komputerze lub na innym urządzeniu końcowym.
§ 3

Usługi – zgłoszenie szkody

 1. Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu zgłoszenie szkody z umowy ubezpieczenia, której stroną jest
 2. Użytkownik będący poszkodowanym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, której stroną jest Towarzystwo może zgłosić szkodę korzystając z formularza online dostępnego w Serwisie. W tym celu Użytkownik wybiera zakładkę „Jak zgłosić szkodę” i wypełnia elektroniczny formularz. Po wypełnieniu formularza Użytkownik sprawdza poprawność wprowadzonych danych oraz modyfikuje dane, które jego zdaniem zostały wprowadzone nieprawidłowo a następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zgłoś szkodę”.
 3. Potwierdzenie zgłoszenia szkody zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na

wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e – mail.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług jest:
  • możliwość korzystania z komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
  • posiadanie adresu e- mail;
 2. Ponadto, korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadania dostępu do Internetu;
  • zastosowania przeglądarek IE 11+, Firefox 48+ lub Chrome 52+ skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL;
  • minimalna rozdzielczości 1024 x
 3. Towarzystwo oświadcza, że dołoży należytych starań, aby świadczone Usługi działały prawidłowo. Jakkolwiek, pewne trudności techniczne lub naprawy mogą od czasu do czasu skutkować tymczasowymi przerwami. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okresowego, a także możliwego w każdym czasie, modyfikowania lub wstrzymania, czasowo lub na stałe, funkcji i elementów Usługi, za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za przerwy, modyfikacje lub wstrzymanie działania Usługi, lub jakiejkolwiek jej funkcji, lub elementu, w zakresie dopuszczalnym przez właściwe
 4. Użytkownik godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych akceptuje ryzyko związane z publicznym charakterem sieci Internet, która używana jest do połączenia z Serwisem. Towarzystwo nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Towarzystwo rekomenduje, aby Użytkownik objął ochroną własne urządzenia końcowe, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego oraz posiadanie aktualnego systemu operacyjnego.
§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia Serwisu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia Reklamacji (w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
 2. Reklamacja może zostać złożona Towarzystwu w następujący sposób:
  • ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 22 2302 303 koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w Towarzystwie;
  • w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@polskigaztuw.pl
  • w formie pisemnej na adres:

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 1. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
 1. Towarzystwo udzieli odpowiedzi na Reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca Reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie.
 2. Towarzystwo rozpatrzy Reklamację i udzieli na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w 4, Ubezpieczyciel przekaże osobie, która złożyła Reklamację, informację w której:
 • wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania
 1. Jeżeli osoba składająca Reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem Ubezpieczyciela wyrażonym w odpowiedzi na Reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; rf.gov.pl).
§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Towarzystwo uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016r. nr DLU/WLU 602/65/17/16/ALP.

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności

 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/25/2017 z dnia 14.06.2017r. i obowiązuje od dnia 01.07.2017 r
SiteLock