Zarząd Polski Gaz TUW

  • Jacek Gdański – Członek Zarządu koordynujący prace Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na funkcję Prezesa Zarządu
  • Anna Gałęzowska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW

  • Jerzy Kwieciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • prof. UW dr hab. Maciej Kaliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tamara Obcarska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • prof. Monika Marcinkowska
  • dr hab. Paweł Mielcarz

Komitet Audytu

  • Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Tamara Obcarska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • Monika Marcinkowska

Jacek Gdański – Pan Jacek Gdański jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie sprawozdawczości, rewizji finansowej i zarządzaniu ryzkiem. Pan Jacek Gdański jest biegłym rewidentem oraz wieloletnim członkiem rad nadzorczych i komitetów audytów podmiotów nadzorowanych (m.in. Nordea PTE, PKO BP, PKO Życie, PKO TU, Nestbank) oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zajmował stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych w Polski Holding Nieruchomości S.A. W latach 2016 r. do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 2013-2016 zajmował stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2010-2012 był Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i szefem Sekretariatu Europejskiej Sieci ISSA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Inwestycje.

Od 19 czerwca 2020 roku objął również funkcję Członka Zarządu koordynującego prace Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Oświadczenia Pana Jacek Gdańskiego z dnia 10.07.2020 r.

Pan Jacek Gdański oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Anna Gałęzowska – Pani Anna Gałęzowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne), a także studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej nt. Public Relations oraz studia podyplomowe nt. funduszy inwestycyjnych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada certyfikat PRINCE2.

Z rynkiem finansowym związana od 2000 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie odpowiadała głównie za współpracę z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) i zagranicznymi organami nadzoru. W latach 2007-2013 Dyrektor Biura Zarządu i Kadr w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013-2016 współpracowała z Grupą Kapitałową PKP.

Od 2016 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś od października 2019 r., objęła funkcję prokurenta. Od grudnia 2019 roku pełniła również funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Od 7 sierpnia 2020 roku objęła również funkcję Członka Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Oświadczenia Pani Anny Gałęzowskiej z dnia 26.08.2020 roku

Pani Anna Gałęzowska oświadcza, że jej Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Jerzy Kwieciński


Pan Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pan Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.

W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, gdzie następnie w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, kierowanym przez Minister Grażynę Gęsicką, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał  Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategii Spójności 2007-2013.

W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w ministerstwie rozwoju w rządzie Premier Beaty Szydło. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego, a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności.

Od 10 stycznia 2020 r. objął funkcję Prezesa Zarządu PGNIG S.A.

 Oświadczenia Pana Jerzego Kwiecińskiego z dnia 3.04.2020 roku

Pan Jerzy Kwieciński oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Jerzy Kwieciński nie jest zatrudniony, ani nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNIG,  poza funkcją Prezesa Zarządu PGNIG S.A.

prof. UW dr hab. Maciej Kaliński


Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też po odbyciu studiów doktoranckich w 2000 otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, zaś w 2009 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Szkoda na mieniu i jej naprawienie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne.

Członek i wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów w latach 2010-18, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odbył liczne pobyty naukowe w Instytucie Prawa Porównawczego Uniwersytetu Pantheon-Assas w Paryżu i Instytucie UNIDROIT w Rzymie. Członek Assocation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francais. Recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Autor około 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego (problematyka szkody i odszkodowania, w tym w zakresie prawa spółek, prawa ubezpieczeniowego, wekslowego i czekowego).

Rozprawa habilitacyjna Szkoda na mieniu i jej naprawienie (ostatnia edycja C.H. Beck, 2014, wyd. 3) otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na rozprawę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PTE PZU SA, jest także od 2015 r. przewodniczącym rady nadzorczej PEPEES SA.

Wybrane publikacje:
O wadliwej obiektywizacji szkody, Studia Iuridica 2007, t. XLVII
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, 3. wyd., Warszawa 2014
Zobowiązania. Część ogólna, 2. wyd., Warszawa 2016
Zobowiązania. Część szczegółowa, 2 wyd., Warszawa 2017

System prawa prywatnego, tom VI – Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018, rozdział: Odpowiedzialność odszkodowawcza, s. 1 – 212

Oświadczenie Pana Macieja Kalińskiego z dnia 21.12.2018 r.:

Pan Maciej Kaliński oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Maciej Kaliński nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Tamara Obcarska


Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła również studia podyplomowe Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Master of Business Administration na  Politechnice Lubelskiej.

Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości oraz prowadzenia ksiąg, posiada Certyfikat Ministra Finansów RP.

Wieloletni praktyk życia gospodarczego na stanowiskach dyrektora finansowego, prokurenta oraz głównego księgowego. Jej aktywność zawodowa związana była z branżą paliwową, produkcyjną, handlową oraz transportem krajowym i międzynarodowym.

Jednocześnie od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, doradztwo podatkowo-księgowe ukierunkowane na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu dziedzinach.

Oświadczenie Pani Tamary Obcarskiej z dnia 31.03.2020 r.

Pani Tamara Obcarska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Tamara Obcarska nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

prof. Monika Marcinkowska


Profesor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach władztwa korporacyjnego, regulacji finansowych, oceny działalności instytucji finansowych oraz sprawozdawczości biznesowej. Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych na temat finansów, rachunkowości i zarządzania instytucjami finansowymi. Od 2016 roku jest członkiem Banking Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w: Polski Gaz TUW, DI Xelion sp. z o.o., Fundacji UŁ.

 Oświadczenie Pani Moniki Marcinkowskiej z dnia 25.12.2018 r:

Pani Monika Marcinkowska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Monika Marcinkowska nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Paweł Mielcarz


Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W trakcie pracy w Akademii pełnił także funkcję wicedyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie odpowiadał za rozwój anglojęzycznych studiów finansowych.

Jako konsultant brał udział w kilkuset projektach doradczych oraz sesjach szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest współwłaścicielem spółki DCF Consulting sp. z o.o. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Notoria Services S.A.. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch pozycji książkowych. Profesor Mielcarz prowadził zajęcia w kilku europejskich uczelniach biznesowych a na stałe współpracuje z ESSCA, – École de Management. Ukończył m.in. programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop, organizowane przez Harvard Business School.

Oświadczenie Pana Pawła Mielcarza dnia 9.04.2020 r.

Pan Paweł Mielcarz oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Jacek Ojrzyński


 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Związany z branżą ubezpieczeniową od początku swojej  aktywności zawodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1990 roku pracując na różnych stanowiskach kierowniczych i zarządczych w firmach z branży ubezpieczeniowej takich jak np.  TUiR WARTA SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA czy Pocztowe TUW. Najważniejsze obszary odpowiedzialności to sprzedaż ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych, ocena i wycena ryzyka oraz reasekuracja bierna.

Z Polski Gaz TUW związany od lipca 2019 r., gdzie pełni funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji.

Oświadczenie Pana Jacka Ojrzyńskiego z dnia 4.11.2019 roku

Pan Jacek Ojrzyński oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Jacek Ojrzyński nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Paweł Grzegorz Piekutowski


Wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku, pracując w komórkach finansów i audytu w firmach z sektora finansowego oraz firmach usługowo-handlowych w tym branży FMCG. Od 2008 roku zatrudniony na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem rachunkowości, podatków oraz kontrolingu w firmach z branży deweloperskiej, ochroniarskiej oraz ubezpieczeniowej. Posiada również doświadczenie jako wykładowca z zakresu rachunkowości. Od 2017 roku zasiada w organach nadzoru podmiotów sektora prywatnego z branży spożywczej.

Oświadczenie Pana Pawła Piekutowskiego z dnia 25.08.2020 roku

Pan Paweł Piekutowski oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Paweł Piekutowski nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

SiteLock