Zarząd Polski Gaz TUW

  • Zygmunt Kostkiewicz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW

  • Piotr Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • prof. UW dr hab. Maciej Kaliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Sobieralski – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Prof. Monika Marcinkowska
  • Bogusław Marzec
  • Michał Pietrzyk

Komitet Audytu

  • Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Bogusław Marzec
  • Monika Marcinkowska

Zygmunt Kostkiewicz – absolwent kierunku Historia Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń. W latach 90-tych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Wiceprezesa Zarządu Polisy Życie. W 1998 roku został Prezesem Zarządu Commercial Union PTE BPH CU WBK. W kolejnych latach pełnił m. in. funkcję Prezesa Zarządu PZU S.A., wszedł do zarządu grupy ubezpieczeniowej Generali oraz związany był z Commercial Union Polska. W styczniu 2010 powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A., gdzie pełnił tą funkcję przez kolejne dwa lata. Od stycznia 2016 r. rozpoczął współpracę z PGNIG S.A. Od października 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czynnie uczestniczy w pracach Insurance Europe w Brukseli – ECOFIN.

Oświadczenia Pana Zygmunta Kostkiewicza z dnia 28.12.2018 roku

Pan Zygmunt Kostkiewicz oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Zygmunt Kostkiewicz oświadcza, również, że pełni aktualnie funkcje w następujących podmiotach:

Polska Izba Ubezpieczeń – Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Finansowej od 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń – Członek Komisji Rewizyjnej od maja 2018 r.

Piotr Woźniak

Pan Piotr Woźniak jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998-2000). W latach 1999-2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA: członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002-2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki.

Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący, a od marca 2014 do końca 2015 Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), do września 2017 roku pozostawał jako członek Rady.

Oświadczenia Pana Piotra Woźniaka z dnia 5.10.2018 roku

Pan Piotr Woźniak oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Woźniak oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

System Gazociągów Tranzytowych “EUROPOL GAZ” SA – 51,18% pośredniego i bezpośredniego udziału PGNiG SA – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 16.12.2015 roku, wskazany przez PGNiG SA.

Całość wynagrodzenia Pana Piotra Woźniaka, z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz, jest przekazywana na organizacje pożytku publicznego.

PGNiG Upstream Norway AS – 100% udziału PGNiG SA – Przewodniczący Rady Dyrektorów od 15.12.2015 roku, wskazany przez Walne Zgromadzenie PGNiG UN.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia od 21.02.2017 roku.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

prof. UW dr hab. Maciej Kaliński

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też po odbyciu studiów doktoranckich w 2000 otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, zaś w 2009 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Szkoda na mieniu i jej naprawienie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne.

Członek i wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów w latach 2010-18, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odbył liczne pobyty naukowe w Instytucie Prawa Porównawczego Uniwersytetu Pantheon-Assas w Paryżu i Instytucie UNIDROIT w Rzymie. Członek Assocation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francais. Recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Autor około 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego (problematyka szkody i odszkodowania, w tym w zakresie prawa spółek, prawa ubezpieczeniowego, wekslowego i czekowego).

Rozprawa habilitacyjna Szkoda na mieniu i jej naprawienie (ostatnia edycja C.H. Beck, 2014, wyd. 3) otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na rozprawę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PTE PZU SA, jest także od 2015 r. przewodniczącym rady nadzorczej PEPEES SA.

Wybrane publikacje:

O wadliwej obiektywizacji szkody, Studia Iuridica 2007, t. XLVII

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, 3. wyd., Warszawa 2014

Zobowiązania. Część ogólna, 2. wyd., Warszawa 2016

Zobowiązania. Część szczegółowa, 2 wyd., Warszawa 2017

System prawa prywatnego, tom VI – Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018, rozdział: Odpowiedzialność odszkodowawcza, s. 1 – 212

Oświadczenie Pana Macieja Kalińskiego z dnia 21.12.2018 r.:

Pan Maciej Kaliński oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Maciej Kaliński nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Krzysztof Sobieralski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000 – 2002 stypendysta KBN. Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu prawa publicznego (materialnego i procesowego). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako trener, doradca i ekspert prawny naczelnych i centralnych organów administracji publicznej a także organów jednostek samorządu terytorialnego. Współpracownik powołanego w Ministerstwie Rozwoju zespołu reformującego Kodeks postępowania administracyjnego.

Oświadczenie Pana Krzysztof Sobieralskiego z dnia 21.12.2018 r:

Pan Krzysztof Sobieralski oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Sobieralski nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Prof. Monika Marcinkowska

Profesor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach władztwa korporacyjnego, regulacji finansowych, oceny działalności instytucji finansowych oraz sprawozdawczości biznesowej. Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych na temat finansów, rachunkowości i zarządzania instytucjami finansowymi. Od 2016 roku jest członkiem Banking Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w: Polski Gaz TUW, DI Xelion sp. z o.o., Fundacji UŁ.

Oświadczenie Pani Moniki Marcinkowskiej z dnia 25.12.2018 r:

Pani Monika Marcinkowska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Monika Marcinkowska nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Bogusław Marzec

Pan Bogusław Marzec jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada tytuł magistra inżyniera mechanika i doktora nauk ekonomicznych. Był Senatorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył liczne kursy i szkolenia, zdał egzamin dla członków rad nadzorczych, posiada certyfikat audytora wiodącego systemów zarządzania jakością.

Kierował jako prezes zarządu m. in.: Morską Stocznią Remontową SA w Świnoujściu, Szczecińską Stocznią Remontową „Gryfia” SA, Hutą Bankową Sp. z o. o. Z PGNiG SA związany był dwukrotnie, jako wiceprezes zarządu ds. finansowych i jako prezes zarządu. Posiada stopień Dyrektora Górniczego I stopnia.

Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Był członkiem rad nadzorczych m.in.: Investgas SA, Polskie LNG, Walcownia „Dziedzice” SA, Centrostal Lublin SA. Był także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej oraz członkiem komitetu kredytowego AmerBank SA.

Obecnie jest członkiem rad nadzorczych: Europol Gaz S.A., Polski Gaz Tuw oraz Geovita S.A. Ponadto pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream International oraz członka Komitetu Audytu Polski Gaz TUW.

Oświadczenie Pana Bogusława Marca z dnia 28.12.2018 r:

Pan Bogusław Marzec oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Bogusław Marzec oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

PGNIG Upstream International AS, Członek Rady Dyrektorów od 12.06.2017r.

Europol Gaz S.A., Członek Rady Nadzorczej od 1.06.2017 r.

Geovita S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31.12.2017 r.

Michał Pietrzyk

Pan Michał Pietrzyk jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1995 roku w sektorze bankowym. Od 2003 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, początkowo na stanowisku Kierownika Działu Skarbu PGNiG SA., w latach 2006-2016 – Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, od lutego 2016 – Dyrektora Departamentu Ekonomicznego PGNiG SA.

Pan Michał Pietrzyk oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

System Gazociągów Tranzytowych “EUROPOL GAZ” SA – 51,18% pośredniego i bezpośredniego udziału PGNiG SA – Członek Rady Nadzorczej od 01.06.2017 roku, wskazany przez PGNiG SA.

Całość wynagrodzenia Pana Michała Pietrzyka, z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz, jest przekazywana na organizacje pożytku publicznego.

PGNiG Upstream Norway AS – 100% udziału PGNiG SA – Członek Rady Dyrektorów od 01.02.2017 roku, wskazany przez Zgromadzenie Wspólników PGNiG UN.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

Paweł Grzegorz Piekutowski

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku, pracując w komórkach finansów i audytu w firmach z sektora finansowego oraz firmach usługowo-handlowych w tym branży FMCG. Od 2008 roku zatrudniony na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem rachunkowości, podatków oraz kontrolingu w firmach z branży deweloperskiej, ochroniarskiej oraz ubezpieczeniowej. Posiada również doświadczenie jako wykładowca z zakresu rachunkowości. Od 2017 roku zasiada w organach nadzoru podmiotów sektora prywatnego z branży spożywczej.

Oświadczenie Pana Pawła Piekutowskiego z dnia 04.01.2019 r.:

Pan Paweł Piekutowski oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Paweł Piekutowski nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

SiteLock