Polski Gaz TUW jest zakładem ubezpieczeń

podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,

działającym na zasadzie wzajemności

Działanie na zasadzie wzajemności przyświeca brak nastawienia na zysk oraz nadrzędna rola członków jako podmiotów ubezpieczonych, a zarazem finansujących działalność TUW i współdecydujących o sposobie jego funkcjonowania. Członkowie TUW co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). W ramach TUW i każdego ZWC funkcjonuje mechanizm zwrotu i dopłat, których wysokość uzależniona jest od poziomu szkodowości oraz wyniku finansowego TUW.

Nasze atuty

Elastyczny program ubezpieczeniowy | Wpływ na zarządzanie TUW  | Transparentność kosztowa | Niższe koszty administracyjne | Polski Gaz TUW jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie

Podstawowe informacje

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
PGNiG S.A.

Założycielem PGTUW jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., które gwarantuje stabilność funkcjonowania i bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa

KNF

Polski Gaz TUW działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2016 roku

 7 ZWC

Obecnie w ramach Polski Gaz TUW funkcjonuje siedem Związków Wzajemności Członkowskiej zrzeszających łącznie 28 członków

Usługi ubezpieczeniowe

Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 16 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Niniejszym informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Polski Gaz TUW przyjęły do stosowania, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa. Poniżej znajduje się link do dokumentu.

Zgodnie z zasadą „comply or explain”, Zarząd Towarzystwa informuje  również,  iż Zasady określone w rozdziale 9 ZŁK „Wykonywanie uprawnień z  aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 – § 57) nie mają zastosowania do  Towarzystwa, gdyż PG TUW nie nabywa aktywów na ryzyko klienta.

Informujemy, że Rada Nadzorcza PG TUW, dokonała pozytywnej oceny  stosowania w 2018 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji  nadzorowanych”, a na tej podstawie NWZ określiło swoje stanowisko.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Co oferujemy

Doświadczony zespół oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Szeroki wachlarz ubezpieczeń obejmujących w szczególności ubezpieczenia mienia, OC i all risk. Atrakcyjne warunki ubezpieczenia, uwzględniające mechanizm dopłat i zwrotu części składki. Specjalizację w ochronie ubezpieczeniowej infrastruktury energetycznej. Optymalizację kosztów reasekuracji poprzez współpracę z wieloma reasekuratorami działającymi w Polsce i zagranicą.

Atuty TUW
  • Elastyczny „szyty na miarę” program ubezpieczeniowy
  • Realny wpływ na zarządzanie TUW
  • Pełna transparentność kosztowa
  • Optymalizacja
  • Niższe koszty administracyjne
  • Szybki proces
  • Uwzględnienie potrzeb członków
  • Brak konieczności korzystania z pośredników ubezpieczeniowych
  • Przystąpienie do TUW nie wyklucza możliwości ubezpieczenia się w innym zakładzie ubezpieczeń

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy Polski Gaz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a osobami fizycznymi dochodzącymi od Towarzystwa roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, jest Rzecznik Finansowy, działający pod adresem: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, prowadzący stronę internetową pod adresem: www.rf.gov.pl

Chcesz zgłosić szkodę?

SiteLock