Polski Gaz TUW jest zakładem ubezpieczeń

podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,

działającym na zasadzie wzajemności

Działanie na zasadzie wzajemności przyświeca brak nastawienia na zysk oraz nadrzędna rola członków jako podmiotów ubezpieczonych, a zarazem finansujących działalność TUW i współdecydujących o sposobie jego funkcjonowania. Członkowie TUW co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). W ramach TUW i każdego ZWC funkcjonuje mechanizm zwrotu i dopłat, których wysokość uzależniona jest od poziomu szkodowości oraz wyniku finansowego TUW.

Nasze atuty

Elastyczny program ubezpieczeniowy | Wpływ na zarządzanie TUW  | Transparentność kosztowa | Niższe koszty administracyjne

Podstawowe informacje

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
https://polskigaztuw.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg
PGNiG S.A.

Założycielem PGTUW jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., które gwarantuje stabilność funkcjonowania i bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa

https://polskigaztuw.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg
KNF

Polski Gaz TUW działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2016 roku

https://polskigaztuw.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
 3 ZWC

Obecnie w ramach Polski Gaz TUW funkcjonują trzy Związki Wzajemności Członkowskiej zrzeszające łącznie 25 członków

https://polskigaztuw.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anchor.svg
Usługi ubezpieczeniowe

Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 15 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń

https://polskigaztuw.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_world.svg
Ład Korporacyjny

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęło i zamierza stosować w pełni wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego, z wyłączeniem postanowienia § 3 Zasad Ładu Korporacyjnego, które obecnie Towarzystwo spełnia częściowo i zamierza stosować w pełni nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Co oferujemy

Doświadczony zespół oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Szeroki wachlarz ubezpieczeń obejmujących w szczególności ubezpieczenia mienia, OC i all risk. Atrakcyjne warunki ubezpieczenia, uwzględniające mechanizm dopłat i zwrotu części składki. Specjalizację w ochronie ubezpieczeniowej infrastruktury energetycznej. Optymalizację kosztów reasekuracji poprzez współpracę z wieloma reasekuratorami działającymi w Polsce i zagranicą.

Atuty TUW
  • Elastyczny „szyty na miarę” program ubezpieczeniowy
  • Realny wpływ na zarządzanie TUW
  • Pełna transparentność kosztowa
  • Optymalizacja
  • Niższe koszty administracyjne
  • Szybki proces
  • Uwzględnienie potrzeb członków
  • Brak konieczności korzystania z pośredników ubezpieczeniowych
  • Przystąpienie do TUW nie wyklucza możliwości ubezpieczenia się w innym zakładzie ubezpieczeń
Do pobrania

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017

Pobierz sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017

Pobierz załącznik

Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017

Pobierz raport i opinię

Polityka informacyjna

Pobierz POLITYKĘ

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy Polski Gaz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a osobami fizycznymi dochodzącymi od Towarzystwa roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, jest Rzecznik Finansowy, działający pod adresem: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, prowadzący stronę internetową pod adresem: www.rf.gov.pl

Chcesz zgłosić szkodę?

SiteLock