Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są dobrowolną formą grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowaną przez pracodawcę przy współudziale pracowników. Cechą produktu oferowanego przez PG TUW na Życie jest wzbogacenie programu emerytalnego o ubezpieczenie na życie, którym objęci są wszyscy aktywni uczestnicy programu. Jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w naszej działalności kierujemy się zaspokajaniem potrzeb ubezpieczonych, w związku z czym możemy zaoferować atrakcyjne stawki opłat za zarządzanie.

Dobra strategia inwestycyjna

Niskie opłaty

Ubezpieczenie na życie

Dobra strategia inwestycyjna

Niskie opłaty

Ubezpieczenie na życie

Dzięki formie ubezpieczeniowej w przypadku śmierci ubezpieczonego osoby przez niego wskazane otrzymają nie tylko środki zgromadzone przez ubezpieczonego w ramach PPE, ale także świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

Produkt PPE oferowany przez Polski Gaz TUW na Życie oferuje strategię inwestycyjną zbudowaną w oparciu o rynkowe standardy dla produktów emerytalnych.

Oferujemy dwa modele inwestowania składek
 • Rekomendowany Model alokacji
 • Model indywidualny:
 • Indywidualna decyzja inwestycyjna w oparciu o dostępne fundusze
 • Indywidualny model wg rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Rekomendowany model alokacji

Tym, którzy nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych oferujemy rekomendowany model alokacji składki i środków. Jest to model inwestowania dostosowany do wieku uczestnika i horyzontu inwestycyjnego.

Wraz z wiekiem ubezpieczonego w jego portfelu inwestycyjnym zmniejsza się udział akcji na korzyść bezpieczniejszych instrumentów finansowych.

Struktura portfela funduszy
Indywidualne modele alokacji

1.  Indywidualna decyzja inwestycyjna
Ubezpieczeni mogą sami zdecydować o sposobie alokacji składki pomiędzy 3 fundusze:

 • Fundusz Akcji: inwestuje głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na giełdach zagranicznych;
 • Fundusz Obligacji: inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz papiery wartościowe innych emitentów o wysokim ratingu;
 • Fundusz Ostrożnego Lokowania: inwestuje głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz papiery wartościowe innych emitentów o wysokim ratingu.

2. Indywidualny wg rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Składka alokowana jest w proporcjach przewidzianych w ramach modelu rekomendowanego z założeniem wieku obliczonego na podstawie dowolnie określonej przez ubezpieczonego daty urodzenia.

Z aktywów funduszu pobierane są wyłącznie koszty i opłaty przewidziane przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Wysokość opłat za zarządzanie została określona w umowie zakładowej. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności oraz ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Oferowane w ramach PPE ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dają możliwość inwestowania we wszystkie klasy aktywów.

Fundusz ostrożnego lokowania

Jest funduszem o niskim ryzyku inwestycyjnym.
Fundusz przeznaczony jest dla osób, które rozważają inwestowanie w krótkim lub średnim okresie i oczekują stabilnych zysków porów­nywalnych do zysków z depozytów bankowych.
Celem inwestycyjnym Funduszu ostrożnego lokowania jest wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat i uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z bezpiecznymi formami oszczędzania, tj. depozytami bankowymi.

Fundusz obligacji

Jest funduszem o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.
Fundusz przeznaczony jest dla osób, które zamierzają inwestować w fundusz przez okres co najmniej 3 lat i liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości jednostki UFK w krótkim terminie.
Celem inwestycyjnym Funduszu obligacji jest wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat. Ubezpieczyciel realizuje cel inwestycyjny funduszu poprzez inwestowanie głównie w średnio i długoterminowe obligacje Skarbu Państwa i Narodowego Bank Polskiego oraz papiery dłużne innych emitentów np. banków, banków hipotecznych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusz akcji

Jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
Fundusz akcji przeznaczony jest dla osób, które:

 • chcą inwestować w akcje spółek polskich i zagranicznych;
 • oczekują wyższej stopy zwrotu niż z obligacji;
 • zamierzają inwestować długoterminowo;
 • akceptują wysoki poziom ryzyka związany z polityką inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w akcje spółek polskich i zagranicznych
 • liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki UFK (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Celem inwestycyjnym funduszu akcji jest wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat.

Wycena jednostek uczestnictwa
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

wykres 1

wykres 2

Nazwa funduszu
Wycena na dzień
Nazwa funduszuData wycenyWartość jednostki UFKPoziom ryzyka
Stopa zwrotu %
1D
1M
3M
6M
12M
Fundusz ostrożnego lokowania2024-07-18292.08 PLN -100.00148.00453.001363.003021.00
Fundusz obligacji2024-07-18269.71 PLN -100.00197.00255.001176.002642.00
Fundusz akcji2024-07-18397.11 PLN -100.00-159.002146.007216.0010258.00