Informacja dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Polski Gaz TUW na Życie („PG TUWnŻ”, „Towarzystwo”) deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., („ZŁK”), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Jednocześnie, zgodnie z zasadą comply or explain PG TUW na Życie informuje, że:

  • Zasady określone w rozdziale „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne” (§ 49 ust. 4 oraz § 52 ust. 2 ZŁK) nie mają zastosowania do Towarzystwa, gdyż w PG TUWnŻ funkcjonuje zarówno komórka ds. audytu wewnętrznego, jak również komórka ds. zgodności z przepisami.

Zgodnie z §27 ZŁK Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania ZŁK w PG TUWnŻ.

Ocena za rok 2020 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2021 z dnia 12.04.2021 r.
i jest dostępna tutaj.

Ocena za rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2022 z dnia 24.03.2022 r.
i jest dostępna tutaj.

Ocena za rok 2022 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2023 z dnia 22.03.2023 r.
i jest dostępna tutaj.

Ocena za rok 2023 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 52/2024 z dnia 29.04.2024 r.
i jest dostępna tutaj.