Kontakt - Polski Gaz TUW
Adres

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. M. Kasprzaka 25,  01-224 Warszawa

Infolinia

tel. 22 230 23 03

Sekretariat zarządu

tel. 22 106 40 01
sekretariat@polskigaztuw.pl

Polisy komunikacyjne

tel. 22 230 23 03 wew. 4

Wypowiedzenie umowy OC, zmiana właściciela pojazdu, rekalkulacja składki:
wypowiedzenia_oc@polskigaztuw.pl

Inspektor ochrony danych

Dane rejestrowe

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643093, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzi Rafał Kiliński, Aneta Zawistowska, Grzegorz Krawiec, Tomasz Karusewicz, Jakub Papuga , nr NIP 527-278-36-39

Kontakt - Polski Gaz TUW na Życie
Adres

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Adres korespondencyjny dla Pracodawców i Uczestników PPE

Polski Gaz TUW na Życie
skr. poczt. nr 8
02-696 Warszawa 113

Infolinia dla klientów

tel. : (22) 640 06 64

Inspektor Ochrony Danych
iod@polskigaztuw.pl
Dane rejestrowe

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815057, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 30 500 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzi Rafał Kiliński, Aneta Zawistowska, Grzegorz Krawiec, Tomasz Karusewicz, Jakub Papuga , nr NIP 5272912870