Radosław Ignatowski

Etatowy pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Uznany ekspert w ww. obszarach, od wielu lat ściśle współpracujący z praktyką gospodarczą, organizacjami środowiskowymi i nadzoru.

Od 2002 r. członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, stale współpracuje z IASB oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości. Były członek zespołu doradczego Banku Światowego ds. rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego. Od 2016 r. członek Komisji Nadzoru Audytowego.

Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii, blisko 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń. Ma bogate doświadczenie w szkoleniach praktycznych z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, m.in. dla spółek giełdowych, organizowanych przez renomowane firmy szkoleniowe.  Autor wielu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu rachunkowości i stosowania MSSF, sporządzanych głównie dla spółek giełdowych. Przed członkostwem w Komisji Nadzoru Audytowego współpracował także z wieloma firmami audytorskimi, m.in. w zakresie oceny stosowania MSSF przez ich klientów. Wcześniej pełnił także funkcje zarządcze: w spółce doradztwa finansowego, fachowym wydawnictwie i fundacji, zorientowanej na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Oświadczenie Pana Radosława Ignatowskiego z dnia 23.12.2021 r.

Pan Radosław Ignatowski oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG

Powrót