Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 14 grudnia 2023 r., na godz. 12:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

 

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Towarzystwa, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
 • podjęcie warunkowych uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
 • podjęcie warunkowych uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Towarzystwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie:

 

a) W § 18 ust. 1 skreśla się pkt (8), którego dotychczasowa treść brzmiała:

„(8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4;”

b) 25 ust. 3 pkt (15), którego dotychczasowa treść brzmiała:

„(15) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,”

Nowa treść § 25 ust. 3 pkt (15) będzie brzmiała:

„(15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4, a także,
z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,”

 

c) 28 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 11, których dotychczasowa treść brzmiała:

„1.   Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.

 1. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie,
  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.
 3. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym.”

Nowa treść § 28 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 11 będzie brzmiała:

„1.   Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.

 1. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.
 3. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgodę udziela Rada Nadzorcza.”.
Zobacz wszystkie ogłoszenia