Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 14 kwietnia 2021 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji;
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej oraz przyjęcia „Regulaminu Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej”;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia