Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 14 stycznia 2021 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem;
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia