Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 16 lipca 2021 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na: Prezesa Zarządu, członka Rady Nadzorczej i na członków Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
  • podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny zbiorowej organów Towarzystwa zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia