Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w części dotyczącej Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW, bez wyboru kandydata na Prezesa Zarządu, które zostało uruchomione na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz TUW z dnia 14 kwietnia 2021 r.;
  • podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia