Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 20 lipca 2022 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • zapoznanie się z wynikami przeglądu oraz rekomendacją zmian „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Komitetu ds. Oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
  • podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia