Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 21 kwietnia 2023 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 • przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2022 roku;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2022 roku;
 • dyskusja w sprawach różnych;
 • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia