Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 13:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie:

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1:

„1.        Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

Proponowane brzmienie § 35 ust. 1:

„1.        Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 30.500.000 (trzydzieści milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.525.000 (milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

Zobacz wszystkie ogłoszenia