Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 23 lipca 2021 r., na godz. 15:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na Prezesa Zarządu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia