Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 24 maja 2024 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór przewodniczącego obrad;
 • Sprawdzenie listy obecności;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do  podejmowania uchwał;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31  grudnia 2023 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej;
 • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i  komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 • Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2023 roku;
 • Przyjęcie Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2023 roku;
 • Zmiany Statutu Towarzystwa;
 • Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa;
 • Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
 • Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • Dyskusja w sprawach różnych;
 • Zamknięcie obrad.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie:

 

 1. w § 18 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
 • dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu:

„13. określanie wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;”

 

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;”

 

 • po pkt. 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu:

„13a. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu”;

 

 1. w § 22 wprowadza się następujące zmiany:

dotychczasowe ust. 3 oraz 3a w brzmieniu:

„3.  Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3a.  Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 3 powyżej” skreśla się.

 

 1. 25 w ust. 3 punkt 13

w dotychczasowym brzmieniu:

„13. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości  wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

 

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określonych przez Walne Zgromadzenie,”;

 

 1. 53 w ust. 2 punkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG.” otrzymuje następujące brzmienie: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PZU.”
Zobacz wszystkie ogłoszenia