Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 26 maja 2021 r., na godz. 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór przewodniczącego obrad;
 3. sprawdzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku;
 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej;
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku po:
 • przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku;
 • przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku;
 2. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
 3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa;
 4. podjęcie uchwały w sprawie oceny i przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2020 roku;
 5. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 6. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 7. podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnych ocen odpowiedniości członków: Zarządu, Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 8. podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen zbiorowej odpowiedniości powoływanego na nową kadencję Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 9. podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji;
 10. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji;
 11. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji;
 12. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2020 roku;
 14. dyskusja w sprawach różnych;
 15. zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia