Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godz. 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór przewodniczącego obrad;
 3. sprawdzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej;
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku po:
  • przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
  • przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 2. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej;
 3. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa;
 4. podjęcie uchwały w sprawie oceny i przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2022 roku;
 5. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 6. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2022 roku;
 8. dyskusja w sprawach różnych;
 9. zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia