Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 28 maja 2024 r., na godz. 12.00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Sprawdzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do  podejmowania uchwał;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31  grudnia 2023 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co podziału nadwyżki bilansowej;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa;
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i  komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 12. Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2023 roku;
 13. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2023 roku;
 17. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
 19. Dyskusja w sprawach różnych;
 20. Zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia