Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 29 grudnia 2022 r., na godz. 13:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

 

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

 

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych:

 

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17):

„(17)  wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17):

„(17)  wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18):

„(18)  wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18):

„(18)  wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, na lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–      rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–      cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–      rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–      cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;”

 

W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (19) w następującym brzmieniu:

 

„(19)    wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innego podmiotu;”

 

W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (20) w następującym brzmieniu:

 

„(20)    wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów innego podmiotu.”

 

W § 22 dodaje się ust. 2b w następującym brzmieniu:

 

„2b    Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 2a powyżej.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1b:

„1b    Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 1a.”

 

Proponowane brzmienie § 28 ust. 1b:

„1b    Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2:

 

„2.   Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.”

 

Proponowane brzmienie § 28 ust. 2:

 

„2.   Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.”

 

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2:

 

„2.   W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków nie zrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200 %. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny ogółem wykazał wynik ujemny niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.”

 

Proponowane brzmienie § 32 ust. 2:

 

„2.   W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków nie zrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki zarobionej brutto w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200 %. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny ogółem wykazał wynik ujemny niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.”

Zobacz wszystkie ogłoszenia