Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 31 stycznia 2023 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie:

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17):

„17)     wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17):

„17)     wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18):

„18)     wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18):

„18)     wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

 1. b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–           rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–           cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;”

W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (19) w następującym brzmieniu:

„(19)    wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innego podmiotu;”

W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (20) w następującym brzmieniu:

„(20)    wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów innego podmiotu.”

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:

„2.        Postanowienia ust. 1 pkt. 17 i 18 nie dotyczą zbywania i nabywania w ramach czynności ubezpieczeniowych.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:

„2.        Postanowienia ust. 1 pkt. 17-20 nie dotyczą zbywania i nabywania w ramach czynności ubezpieczeniowych.”

W § 22 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a       Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 3 powyżej.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 3:

„3         Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 2. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.”

Proponowane brzmienie § 28 ust. 3:

„3.        Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 4:

„4.        Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.”

Proponowane brzmienie § 28 ust. 4:

„4.        Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.”

Zobacz wszystkie ogłoszenia