Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 5 kwietnia 2024 r., na godz. 12:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4)    Przyjęcie porządku obrad.

5)    Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.

6)    Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa.

7)    Ustalenie składu Komitetu ds. Oceny dla oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu („Komitet ds. Oceny Rady Nadzorczej”).

8)    Dokonanie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa.

9)    Zmiana Statutu Towarzystwa.

10)  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych:

  1. w § 18 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
  • dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu:

„13. określanie wysokości i zasad przyznawania wynagradzania członkom Rady Nadzorczej;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;”

  • po pkt. 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu:

„13a. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;”

  1. w § 22 wprowadza się następujące zmiany:

dotychczasowe  ust. 2a oraz 2b w brzmieniu:

„2a.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2b.  Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 2a powyżej” skreśla się.

  1. 25 w ust. 3 punkt 13

w dotychczasowym brzmieniu:

„13. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości  wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określonych przez Walne Zgromadzenie,”; 

  1. 52a w ust. 2 punkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG.” otrzymuje następujące brzmienie: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PZU.”
Zobacz wszystkie ogłoszenia