Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 8 sierpnia 2023 r., na godz. 12:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

  • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  • wybór przewodniczącego obrad;
  • sprawdzenie listy obecności;
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
  • sprawy różne;
  • zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych:

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1:

„1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.”

Proponowane brzmienie § 28 ust. 1:

„1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.”

Zobacz wszystkie ogłoszenia