Komentarz Biura Zarządzania Aktywami Polski Gaz TUW na Życie do wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i sytuacji na rynkach po 3 kwartale 2021 roku

W trzecim kwartale 2021 roku została zdjęta większość ograniczeń pandemicznych krępujących działalność gospodarczą. Uwolniona gospodarka rozwijała się w szybkim tempie co sprzyjało koniunkturze na rynku akcji. Polskie przedsiębiorstwa w I półroczu 2021 roku osiągnęły najwyższe od 20 lat wskaźniki rentowności. Również spółki amerykańskie mocno poprawiły swoje wyniki finansowe. Optymistyczne prognozy ekonomistów na przyszły rok sprawiły, że wartość akcji dalej rośnie.

Polska giełda, a także Fundusz Akcji Polski Gaz TUW na Życie w pierwszych dniach października osiągnęły najwyższe notowania w historii. Dzięki dobrej koniunkturze na giełdach wycena Funduszu Akcji Polski Gaz TUW na Życie wzrosła w trzecim kwartale o 5,8%, a od początku roku wzrost przekracza już 20%.

Uwolnienie gospodarek od ograniczeń pandemicznych ułatwiało jednak producentom
i dostawcom podnoszenie cen. Na rynkach kapitałowych wyczuwało się niepokój o poziom inflacji. Bardzo duża różnica między poziomem inflacji, a stóp procentowych przemawiała za koniecznością podwyżek stóp procentowych. Z tego powodu rynkowe stawki rentowności obligacji już w II połowie lipca zaczęły rosnąć, co skutkowało spadkiem notowań obligacji
o stałym oprocentowaniu i funduszy dłużnych lokujących w takie obligacje. Również naszym funduszom dłużnym nie udało się uniknąć spadków, jednak zbudowaliśmy portfel tak, aby spadki wartości były mniejsze od spadków benchmarków (indeksów obligacji).

Rosnąca inflacja spowodowała, że NBP w pierwszych dniach października podwyższył stopy procentowe. Analitycy spodziewają się kolejnych podwyżek stóp procentowych. W takim scenariuszu można się spodziewać, że notowania obligacji o stałym oprocentowaniu jeszcze ulegną obniżeniu. Wyższe stopy procentowe sprawią jednak, że nowo emitowane obligacje będą oferowały rentowności, które pozwolą utrzymać realną wartość ulokowanych w nich środków pieniężnych. Jest to korzystna sytuacja dla osób oszczędzających długoterminowo.

Większość pracowników lokuje w poszczególne fundusze w ramach portfela rekomendowanego. Jest to uznana strategia przeznaczona dla osób lokujących długoterminowo np. w ramach planów emerytalnych. Również w krótkim terminie – w okresie III kwartału – strategia ta przyniosła dobre rezultaty. Osoby w wieku poniżej 38 roku życia zarobiły 3,96%, wszystkie osoby poniżej 59 roku życia osiągnęły dodatnie stopy zwrotu, portfel osób powyżej 60 roku życia nieznacznie zniżkował, ale mniej niż 0,31%.

Wyniki na dzień 30 września 2021 roku III kwarta 2021 I – III kwartał 2021 Od startu funduszu 20-07-2020
Fundusz Akcji – Polski Gaz TUWnŻ* 5,83% 20,80% 28,04%
Benchmark** 5,02% 20,50% 30,07%

 

Fundusz Akcji Polski Gaz TUW na Życie lokuje około 60% aktywów na polskiej giełdzie i około 30% aktywów na giełdach zagranicznych. Z tego powodu jego strategia inwestycyjna nie jest porównywalna do strategii innych funduszy inwestycyjnych dostępnych w Polsce.

 

Wyniki na dzień 30 września 2021 roku III kwarta 2021 I – III kwartał 2021 Od startu funduszu 20-07-2020
Fundusz Obligacji – Polski Gaz TUWnŻ* -0,42% -1,19% 1,01%
Benchmark** – TBSP Index*** -0,79% -2,40% -1,27%
Grupa porównawcza funduszy długoterm. papierów skarb. wg. Analizy.pl -0,92% -2,44% -0,69%

 

 

Wyniki na dzień 30 września 2021 roku III kwarta 2021 I – III kwartał 2021 Od startu funduszu 20-07-2020
Fundusz Ostrożnego Lokowania – Polski Gaz TUWnŻ* -0,23% -0,08% 1,94%
Benchmark** – BB Poland Gov 1-3 Yr Index **** -0,37% -0,68% -0,61%
Grupa porównawcza funduszy papierów skarbowych wg. Analizy.pl -0,15% -0,60% 0,08%

* Polski Gaz TUWnŻ – Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

** Benchmark– kalkulowany wg zasad określonych w regulacjach wewnętrznych

*** TBSP Index – indeks polskich obligacji skarbowych

**** BB Poland Gov 1-3 Yr Index – indeks krótkoterminowych polskich obligacji skarbowych

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Przedstawione w niniejszym materiale informacje dotyczą historycznych wyników funduszy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Zobacz wszystkie ogłoszenia