Iwona Brzozowska-Poniedzielska

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie ekonomii. Jest absolwentką podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem kredytowym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obejmujących m.in. tematykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń oraz ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zarówno w sektorze prywatnym w obszarze kontrolingu jak i administracji publicznej, a także kilkuletnie doświadczenie w sektorze bankowym – Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim. W latach 2017-2021 zatrudniona była w Ministerstwie Finansów, gdzie również pełniła funkcję Naczelnika Wydziału w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, odpowiadając przede wszystkim za regulacje z obszaru prawa bankowego, kredytów hipotecznych, listów zastawnych, sekurytyzacji oraz instrumentów kapitałowych dla podmiotów rynku finansowego. Członek grup eksperckich przy Komisji Europejskiej ds. kredytów zagrożonych, obligacji zabezpieczonych oraz regulacyjnego traktowania obligacji skarbowych. W ramach obowiązków służbowych zajmowała się m.in. negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie rynku finansowego. Obecnie w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiada za obszar analiz finansowych instytucji finansowych oraz analizy ekonomiczno-finansowe spółek.

W latach 2019-2020 była obserwatorem przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark S.A. ds. wskaźników referencyjnych WIBOR/WIBID, wyznaczonym przez Ministra Finansów. Od 11.2017 r. do 09.2021 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego działającej przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, wyceny spółek, instrumentów pochodnych oraz kurs doradcy inwestycyjnego.

Oświadczenie Pani Iwony Brzozowskiej-Poniedzielskiej z dnia 16.03.2022 r.

Pani Iwona Brzozowska-Poniedzielska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Powrót