Idea wzajemności

Polski Gaz TUW działa na zasadzie wzajemności, a jego Członkowie zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). Związek Wzajemności Członkowskiej to rodzaj wspólnoty ubezpieczeniowej. W ramach danego związku zrzeszają się podmioty, które np. są powiązane kapitałowo, łączy je wspólny interes ubezpieczeniowy lub mają inną cechę wspólną. Celem powołania ZWC jest optymalne pokrycie ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania. Członkowi  zrzeszeni w ZWC mają możliwość odzyskania części składki ubezpieczeniowej w przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku technicznego na rachunku technicznym dla danego ZWC (80% nadwyżki w rachunku technicznym),  poprzez funkcjonujący w Towarzystwie mechanizm zwrotów i dopłat.

Jednocześnie, co warto podkreślić, wysokość dopłat jest ściśle ograniczona zapisami Statutu Towarzystwa oraz Regulaminu ZWC.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej, nabycie lub objęcie udziałów oraz wpłata wpisowego zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Towarzystwa.

Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd.

Polski Gaz TUW jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie

Polski Gaz TUW jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa

Pobierz deklarację członkowską