Idea wzajemności

Polski Gaz TUW na Życie działa na zasadzie wzajemności, a jego Członkowie zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC).

Związek Wzajemności Członkowskiej to rodzaj wspólnoty ubezpieczeniowej. W ramach danego związku zrzeszają się podmioty, które np. są powiązane kapitałowo, łączy je wspólny interes ubezpieczeniowy lub mają inną cechę wspólną. Celem powołania ZWC jest optymalne pokrycie ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania.

W przypadku Polski Gaz TUW na Życie, którego obszarem działalności jest oferowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych, wypracowywane nadwyżki finansowe z działalności operacyjnej Towarzystwa będą mogły trafić do ubezpieczonych poprzez obniżkę pobieranych opłat za zarządzanie funduszami w kolejnych latach.

Warunkiem przystąpienia do Polski Gaz TUW na Życie jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz wpłacenie wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne. Wysokość wpisowego określa Rada Nadzorcza Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Polski Gaz TUW na Życie podejmuje Zarząd Towarzystwa.

Pobierz deklarację członkowską