Reklamacje

1.KTO MA PRAWO ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:

Prawo składania reklamacji, a także wnoszenia skarg i zażaleń przysługuje Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu do świadczeń z umowy ubezpieczenia.

 

2.W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:

Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

 1. ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 22 230 23 03 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty u Ubezpieczyciela;
 2. w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@polskigaztuw.pl;
 3. w formie pisemnej na adres:
  a) Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa – jeśli reklamacja dotyczy działalności Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie,
  b) Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa – jeśli reklamacja dotyczy działalności Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Możesz skorzystać z gotowego formularza reklamacji.

 

3.ROZPATRZENIE REKLAMACJI:

 1. W zależności od tego, czego dotyczy reklamacja, jest ona rozpatrywana przez dyrektora biura odpowiedzialnego za obszar objęty reklamacją albo przez członka zarządu Ubezpieczyciela.
 2. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie.
 3. Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 4).
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie dni trzydziestu, Ubezpieczyciel przekaże osobie, która złożyła reklamację, informację, w której:
  a)  wyjaśni przyczynę opóźnienia;
  b)  wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  c)  określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

4.JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z STANOWISKIEM TOWARZYSTWA:

 1. Przysługuje prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Ubezpieczycielowi według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, bądź też przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
 2. Przysługuje prawo wystąpienia do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, https://www.knf.gov.pl) o rozpoznanie sprawy w postępowaniu mediacyjnym lub arbitrażowym, przy czym takie uprawnienie przysługuje wyłącznie osobie fizycznej.
 3. Przysługuje prawo wystąpienia o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://www.rf.gov.pl) przy czym takie uprawnienie przysługuje wyłącznie osobie fizycznej.

5.Spór między osobą fizyczną a Ubezpieczycielem może być zakończony w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem, a podmiotem rynku finansowego.

6.Skargi i zażalenia mogą być składane Ubezpieczycielowi w dowolny sposób. Postanowienia pkt. 3 – 5 stosuje się także do rozpatrywania skargi i zażaleń.

Pobierz formularz reklamacji
Polski Gaz TUW

Pobierz formularz reklamacji
Polski Gaz TUW na Życie