Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego obrad;
 • sprawdzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych udziałów w kapitale zakładowym Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnych indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 • podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnych indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 • sprawy różne;
 • zamknięcie obrad.
Zobacz wszystkie ogłoszenia