Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 7 grudnia 2023 r., na godz. 12:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

 

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór przewodniczącego obrad;
 3. sprawdzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej PG TUW, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 6. podjęcie warunkowych uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej PG TUW;
 7. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PG TUW, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 8. podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
 10. podjęcie warunkowych uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu PG TUW;
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PG TUW;
 12. sprawy różne;
 13. zamknięcie obrad.

 

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych:

 

a) 8 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9 których dotychczasowa treść brzmiała:

„3.        Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą spełnienia przez wnioskodawcę łącznie następujących warunków:

 • złożenia deklaracji członkowskiej;
 • objęcia lub nabycia udziałów;
 • wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt (2).
 1. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty spełnienia warunków określonych w ust. 3.
 2. Podjęcie przez Zarząd decyzji odmownej w przedmiocie członkostwa nie wymaga uzasadnienia.
 3. W razie decyzji odmawiającej przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa, otrzymane przez Towarzystwo kwoty z tytułu wpisowego i udziałów wpłacone przez wnioskodawcę podlegają zwrotowi.
 4. Uzyskanie członkostwa przez Założyciela nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 3 pkt (1) i (3).
 5. Wysokość wpisowego określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu; przy określaniu wysokości wpisowego Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę w szczególności:
 • sumę kapitałów własnych Towarzystwa,
 • stan rezerw Towarzystwa,
 • przebieg dotychczasowej szkodowości.
 1. Wysokość wpisowego może się różnić w stosunku do poszczególnych grup lub rodzajów ubezpieczeń, a także w stosunku do poszczególnych członków, z zastrzeżeniem, że w stosunku do członków tego samego związku wzajemności członkowskiej musi mieć tę samą wartość.”

 

Proponowana nowa treść § 8 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9 będzie brzmiała:

„3.          Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie uzyskuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą spełnienia przez wnioskodawcę łącznie następujących warunków:

 • złożenia deklaracji członkowskiej;
 • objęcia lub nabycia udziałów w kapitale rezerwowym;
 • wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt (2).
 1. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty spełnienia warunków określonych w ust. 3.
 2. Podjęcie przez Zarząd decyzji odmownej w przedmiocie członkostwa zwyczajnego nie wymaga uzasadnienia.
 3. W razie decyzji odmawiającej przyjęcia wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa, otrzymane przez Towarzystwo kwoty z tytułu wpisowego i udziałów w kapitale rezerwowym wpłacone przez wnioskodawcę podlegają zwrotowi.
 4. Uzyskanie członkostwa kapitałowego nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 3 – 6 powyżej, a uzyskanie statusu Członka Kapitałowego następuje z chwilą objęcia lub nabycia udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa.
 5. Wysokość wpisowego, o którym mowa w ust. 3 pkt (3) powyżej, określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu; przy określaniu wysokości wpisowego Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę w szczególności:
 • sumę kapitałów własnych Towarzystwa,
 • stan rezerw Towarzystwa,
 • przebieg dotychczasowej szkodowości.
 1. Wysokość wpisowego, o którym mowa w ust. 3 pkt (3) powyżej, może się różnić w stosunku do poszczególnych grup lub rodzajów ubezpieczeń, a także w stosunku do poszczególnych Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem, że w stosunku do członków tego samego związku wzajemności członkowskiej musi mieć tę samą wartość.”

 

b) 11, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„O utracie członkostwa i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa w następujących przypadkach:

 • wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia;
 • (skreślony);
 • członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa;
 • niewniesienie przez członka niezrzeszonego w związkach wzajemności członkowskiej lub członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.”

 

Proponowana nowa treść § 11 będzie brzmiała:

„O utracie członkostwa zwyczajnego i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa zwyczajnego w następujących przypadkach:

 • wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia;
 • (skreślony);
 • członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa;
 • niewniesienie przez członka niezrzeszonego w związkach wzajemności członkowskiej lub członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.”

 

c) W § 18 ust. 1 skreśla się pkt (8), którego dotychczasowa treść brzmiała:

„(8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2;”

 

d) 25 ust. 3 pkt (15), którego dotychczasowa treść brzmiała:

„(15) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,”

 

Proponowana nowa treść § 25 ust. 3 pkt (15) będzie brzmiała:

 

„(15)         powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, a także, z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,”

e) 28 ust. 1, ust. 1b, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 9, których dotychczasowa treść brzmiała:

„1.   Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.

1b.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.

 1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.
 2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
 3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym.”

 

Proponowana nowa treść § 28 ust. 1, ust. 1b, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 9 będzie brzmiała:

„1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.

1b.  Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.

 1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.
 2. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także wskutek śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
 3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgodę udziela Rada Nadzorcza.”

 

f) 29 ust. 3 pkt (11), pkt (12), pkt (15), których dotychczasowa treść brzmiała:

„(11) podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa,

(12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie członka Towarzystwa członkostwa,

(15) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu,”

Proponowana nowa treść § 29 ust. 3 pkt (11), pkt (12), pkt (15), będzie brzmiała:

„(11) podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa,

 • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie Członka Zwyczajnego Towarzystwa członkostwa zwyczajnego,

(15) podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu,”

 

g) 29 ust. 4 pkt (1), którego dotychczasowa treść brzmiała:

„(1) gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu,”

Proponowana nowa treść § 29 ust. 4 pkt (1), będzie brzmiała:

„(1) gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest samodzielnie jeden Członek Zarządu,”

 

h) 32 ust. 1, których dotychczasowa treść brzmiała:

„1. Każdy członek jest zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Towarzystwa:

 • objęcia lub nabycia udziałów;
 • wniesienia wpisowego w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, chyba że zgodnie ze Statutem lub uchwałą Rady Nadzorczej jest on zwolniony z wniesienia wpisowego.”

Proponowana nowa treść § 32 ust. 1, będzie brzmiała:

„1. Każdy Członek Zwyczajny jest zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Towarzystwa:

 • objęcia lub nabycia udziałów w kapitale rezerwowym;
 • wniesienia wpisowego w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, chyba że zgodnie ze Statutem lub uchwałą Rady Nadzorczej jest on zwolniony z wniesienia wpisowego.”.
Zobacz wszystkie ogłoszenia