Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 9 lipca 2024 r., na godz. 12:00, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

1)    Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)    Wybór przewodniczącego obrad;

3)    Sprawdzenie listy obecności;

4)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5)    Przyjęcie porządku obrad;

6)    Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;

7)    Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;

8)    Dyskusja w sprawach różnych;

9)    Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie ogłoszenia